H συμμετοχή σου... μετράει!

Συχνές ερωτήσεις

1. Πόσο ακριβής είναι η μέτρηση που γίνεται με το εργαλείο NDT;

Το NDT παρέχει στους συνδρομητές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ακριβείς μετρήσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ευρυζωνικής σύνδεσής τους κι επίσης, παρουσιάζει με αντικειμενικό τρόπο τα σχετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, σημειώνεται ότι:

  • Κάθε μέτρηση ενδέχεται να επηρεαστεί από διάφορους εξωγενείς παράγοντες (π.χ. αριθμός τηλεφωνικών συσκευών ανά κατοικία, δομημένη καλωδίωση στο οίκημα).
  • Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των εργαλείων.
  • Η ΕΕΤΤ δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα ή βλάβες στην περίπτωση που προκύψουν κατά τη χρήση των εργαλείων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για μια αξιόπιστη μέτρηση είναι: (α) να μην ‘τρέχει’ στον υπολογιστή ή στο τοπικό δίκτυο του χρήστη κάποια άλλη εφαρμογή, η οποία να παράγει δικτυακή κίνηση και (β) το δίκτυο να μην αντιμετωπίζει πρόσκαιρο πρόβλημα στη διαδρομή μέχρι τον εξυπηρετητή.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που και άλλοι υπολογιστές παράγουν κίνηση μέσα στο τοπικό δίκτυο του χρήστη είναι πιθανό να υπάρξει αρνητική επίδραση στην ακρίβεια μιας μέτρησης. Σε όλες τις περιπτώσεις, συνιστάται ο χρήστης να μεριμνήσει ώστε η δικτυακή σύνδεση να είναι όσο το δυνατό πιο αδρανής πριν προχωρήσει σε μέτρηση.

2. Η μέτρηση μπορεί να γίνει με υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με ασύρματη σύνδεση WiFi;

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται WiFi, η ακρίβεια της μέτρησης μπορεί να επηρεαστεί. Ειδικά στην περίπτωση του πρωτοκόλλου 802.11b, ανάλογα με την ποιότητα του σήματος, το διαθέσιμο ασύρματο εύρος ζώνης μπορεί να είναι 11Mbps ή 5,5Mbps ή ακόμα και 2 ή 1Mbps (αν υπάρχουν άλλα παρόμοια δίκτυα στην περιοχή).
Επιπλέον, η φύση του ασύρματου μέσου ενδέχεται να κάνει το εργαλείο NDT να υποδείξει ότι είναι συνδεδεμένο με σύνδεση τύπου half-duplex στο δίκτυο. Το μειονέκτημα αυτό δεν παρουσιάζεται στην περίπτωση της ενσύρματης σύνδεσης καθώς το εύρος ζώνης είναι σε όλες τις περιπτώσεις 100Mbps full duplex ή/και περισσότερο. Ως εκ τούτου, συνιστάται οι μετρήσεις να γίνονται από υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με καλώδιο στον οικιακό δρομολογητή.

3. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα μιας μέτρησης;

Εγκατεστημένα firewalls, υψηλός φόρτος στον κεντρικό επεξεργαστή του υπολογιστή ή ακόμα και ελαττώματα στο δικτυακό καλώδιο του υπολογιστή, μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα μιας μέτρησης.

4. Η μέτρηση συμπεριλαμβάνει το overhead από TCP headers, IP headers κλπ.;

Όχι. Η μέτρηση δίνει το πραγματικό εύρος ζώνης που είναι διαθέσιμο σε μια οποιαδήποτε εφαρμογή.

5. Υποθέτουμε ότι ένας χρήστης έχει αγοράσει πακέτο π.χ. των 2Mbps. Tι αποτέλεσμα αναμένεται να έχει η μέτρησή του;

Λαμβάνοντας υπόψη την απάντηση 4, θα λαμβάνει πάντα χαμηλότερη από την ονομαστική ταχύτητα που έχει αγοράσει. Κάθε πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται (TCP, IP, PPP κ.ά.) προσθέτει μια μικρή «φύρα» (overhead), η οποία καταναλώνει ένα μικρό ποσοστό από το διαθέσιμο εύρος ζώνης (bandwidth).

6. Σε τι εύρος κυμαίνεται η «φύρα» (overhead) μιας ευρυζωνικής σύνδεσης;

Δεν είναι η ίδια για όλες τις περιπτώσεις. Κυμαίνεται ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης μιας ευρυζωνικής σύνδεσης στο δίκτυο και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τον υπολογιστή.

7. Ποιο πρωτόκολλο χρησιμοποιεί το NDT για τη μέτρηση;

Το πρωτόκολλο TCP όπως αυτό υλοποιείται από το μηχάνημα, που εκτελεί τη μέτρηση. Οι συνδέσεις TCP στις οποίες βασίζεται η μέτρηση γίνονται ανάμεσα στο χρήστη και τον εξυπηρετητή.

8. Πώς υπολογίζεται ο χρόνος απόκρισης, η απώλεια πακέτων και η διακύμανση;

Αναλύοντας τη χρονική διάρκεια ανάμεσα στα πακέτα TCP (δεδομένα και επιβεβαιώσεις) που έρχονται και φεύγουν από τον υπολογιστή. Στο χρήστη παρουσιάζεται ο μέσος όρος των τιμών αυτών. Η διαφορά των δύο ακραίων τιμών είναι η διακύμανση, ενώ πακέτα, τα οποία χάθηκαν και χρειάστηκε να αναμεταδοθούν, συνεισφέρουν στο ποσοστό απώλειας.

9. Πάνω από ποια ports επικοινωνεί το Glasnost με τον εξυπηρετητή μέτρησης;

Πάνω από το TCP port 3001, ενώ η μέτρηση γίνεται πάνω από το port της υπηρεσίας την οποία έχει επιλέξει ο χρήστης για μέτρηση. Αναλυτικά, bittorrent: 6881, eMule: 4662, Gnutela 6346, POP:110, IMAP4:143, HTTP: 80, SSH: 22, Flash Video: 8080.

10. Γιατί η μέτρηση του Glasnost διαρκεί τόσο πολύ (έως και 8 λεπτά), ενώ εκείνη του NDT ολοκληρώνεται σε 30 δευτερόλεπτα;

Τα δύο εργαλεία επιτελούν διαφορετικό σκοπό. Το Glasnost πρέπει να κάνει πολλαπλές δοκιμές με διαφορετικά προφίλ κίνησης για να ανιχνεύσει τυχόν αλλαγές στη συμπεριφορά του δικτύου και γι’ αυτό το λόγο η μέτρηση διαρκεί περισσότερο.

11. Mπορώ να χρησιμοποιήσω το Glasnost πάνω από WiFi;

Ναι, γιατί αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι η μέτρηση αυτή καθαυτή, αλλά οι διαφορές ανάμεσα στις διαφορετικές μετρήσεις. Εφόσον όλες οι μετρήσεις πραγματοποιούνται πάνω από τον ίδιο σύνδεσμο, θα πρέπει, στην ιδανική περίπτωση που δεν υπάρχει περιορισμός του εύρους, να δώσουν όλες παραπλήσια τιμή.

12. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά τη μέτρηση που εκτελεί το Glasnost;

Όπως και στο NDT, οτιδήποτε παράγει κίνηση κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Επιπρόσθετοι αρνητικοί παράγοντες, όπως αναφέρονται και στην απάντηση 3, μπορεί να είναι firewalls που εξετάζουν την κίνηση, υψηλός φόρτος στον κεντρικό επεξεργαστή του υπολογιστή, ελαττώματα στο δικτυακό καλώδιο.

13. Πόσο ακριβής είναι η εκτίμηση του Glasnost;

Αν και κάτω από ιδανικές συνθήκες οι μετρήσεις απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση της σύνδεσης, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί εσφαλμένα να αναφερθεί ότι το εύρος σε κάποια κατεύθυνση περιορίζεται. Συνιστάται η επανάληψη των μετρήσεων ανά τακτά χρονικά σημεία (π.χ. τρεις ξεχωριστές δοκιμές περίπου την ίδια ώρα επί τρεις συνεχόμενες μέρες) για να αποκομιστεί μία πραγματικά ισχυρή ένδειξη ότι το εύρος πράγματι περιορίζεται.

14. Πώς υπολογίζεται η απόσταση από το κοντινότερο αστικό κέντρο;

Η απόσταση από το κοντινότερο αστικό κέντρο υπολογίζεται κατ’ εκτίμηση με βάση τις γεωγραφικές συντεταγμένες του αστικού κέντρου και της σύνδεσης του χρήστη. Επειδή, συνήθως, οι οδεύσεις των καλωδίων ακολουθούν τους υπάρχοντες δρόμους, η απόσταση δεν ισοδυναμεί με τη γεωμετρική απόσταση δύο σημείων πάνω σε ένα επίπεδο, αλλά προσεγγίζεται ακριβέστερα με το άθροισμα των διαφορών των γεωγραφικών συντεταγμένων των δύο σημείων.

15. Πώς υπολογίζεται η μέγιστη θεωρητική ταχύτητα για συνδέσεις ADSL και VDSL;

Ο υπολογισμός της μέγιστης θεωρητικής ταχύτητας βασίζεται στα μεγέθη των ακόλουθων πινάκων.